Ukazał się kolejny tekst pt. The relationship between anthropocentric beliefs and the moral status of a chimpanzee, humanoid robot, and cyborg person: the mediating role of the assignment of mind and soul – tym razem w Current Psychology.

W opublikowanych wynikach badań po raz kolejny udało się pokazać, że niezależnie od rodzaju podmiotu, wymiary w jakich ujmujmy “Innych” (różnych Innych) wykraczają poza Experience and Agency, które w mind-perception wyróżnili Gray, H. M., Gray, K., & Wegner, D. M. (2007).  Widać, że ten wymiar, wykraczający poza sferę kognitywną wiążącą się z umysłem „mind”, jest samorzutnie wprowadzany w naszym myśleniu i odgrywa kluczową rolę przy nadawaniu statusu moralnego. Widać, jak ten wymiar duchowy (soul-like) czy uczuciowo-współczujący łączy się z innymi kwestiami. Dobrze to wypunktował w swoim poście Paweł Fortuna.

Dane przemawiające za takim wnioskiem pokazywaliśmy także w tekście Hey robot, the mind is not sufficient to join the moral community!? The effect of assigning a mind and a soul to a humanoid robot on its moral status opublikowanym w Annals of Psychology. To, co udaje się pokazać we wspólnych publikacjach z Pawłem Fortuną, Zbyszkiem Wróblewskim i Anią Dutkowską pokazywałem w wymiarze badań międzykulturowych w tekście opublikowanym w Journal of Cognition and Culture.

Widać wyraźnie, że sposoby w jakich w różnych kontekstach konceptualizujemy innych, jest raczej trójwymiarowym sposobem myślenia i wymyka się zamknięciu w dwóch wymiarach –  w zespole cech i funkcji ciała, z jednej strony, oraz umysłu (jak władzy poznawczej), z drugiej strony. Pokazują to także badania  Anglin, S. M. (2014) czy Richert, R. A., & Smith, E. (2012).

Przygotowujemy kolejne teksty dotyczące etycznych konsekwencji myślenia w trzech wymiarach, które w wiarygodny sposób potwierdzają, że wymiar trzeci, niemieszczący się w zakresie atrybutów umysłu i ciała, jest niezmiernie aktywny, gdy chodzi o rozstrzyganie dylematów moralnych i myślenia społecznie doniosłego o zdrowiu i wyzwaniach cywilizacyjnych.

Zatem zapraszam do lektury tekstu.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-023-05313-6